Kết quả xổ số Max 3D Pro

Mega 6/45 Power 6/55 Max 3D Max 3D Pro

Xổ số Max 3D Pro Thứ 3 ngày 27/02/2024

Kỳ quay thưởng: #00382
Giải Dãy số trúng SL Giá trị (đ)
ĐB Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: 0 2 tỷ
080 595
Phụ ĐB Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: 0 400tr
595 080
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 1 30tr
589 056 513 745
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: 2 10tr
318 638 680
129 421 574
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 7 4tr
284 079 978 393
100 789 872 255
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 40 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 563 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 5302 40k

Xổ số Max 3D Pro Thứ 7 ngày 24/02/2024

Kỳ quay thưởng: #00381
Giải Dãy số trúng SL Giá trị (đ)
ĐB Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: 0 2 tỷ
762 262
Phụ ĐB Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: 0 400tr
262 762
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 1 30tr
495 197 905 282
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: 3 10tr
238 919 561
434 822 304
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 13 4tr
025 185 949 521
836 890 724 835
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 43 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 613 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 4658 40k

Xổ số Max 3D Pro Thứ 5 ngày 22/02/2024

Kỳ quay thưởng: #00380
Giải Dãy số trúng SL Giá trị (đ)
ĐB Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: 0 2 tỷ
188 624
Phụ ĐB Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: 1 400tr
624 188
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 2 30tr
668 227 644 497
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: 5 10tr
157 434 519
130 282 849
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 9 4tr
812 641 571 660
386 213 091 539
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 73 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 603 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 5974 40k

Xổ số Max 3D Pro Thứ 3 ngày 20/02/2024

Kỳ quay thưởng: #00379
Giải Dãy số trúng SL Giá trị (đ)
ĐB Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: 0 2 tỷ
983 009
Phụ ĐB Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: 0 400tr
009 983
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 0 30tr
074 759 897 875
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: 0 10tr
850 267 329
418 461 649
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 7 4tr
733 849 799 350
663 195 826 091
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 39 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 567 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 5152 40k

Xổ số Max 3D Pro Thứ 7 ngày 17/02/2024

Kỳ quay thưởng: #00378
Giải Dãy số trúng SL Giá trị (đ)
ĐB Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: 0 2 tỷ
494 829
Phụ ĐB Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: 0 400tr
829 494
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 5 30tr
394 562 457 226
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: 7 10tr
699 295 494
230 417 611
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4 4tr
332 242 292 501
889 548 117 025
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 52 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 469 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 5111 40k

Kết quả xổ số Max 3D Pro